CE-mærkning og Maskinsikkerhed

Maskiner og udstyr skal overholder maskindirektivet. SB Construction tilbyder at udfører dokumentation i.h.t. gældende lovgivning på området. Vi udfører CE-mærkning af nye-, ombyggede- og eksisterende maskinanlæg og stålkonstruktioner, vores ydelser sammensættes ud fra den enkelte kundes behov, som hovedsagelig er:

Maskindirektiv

 • Evaluering af hvilke direktiver maskinen er omfattet af, som kunne være:
  • Maskindirektiv 2006/42/EF implementeret i dansk lovgivning via AT:BEK 693 af 10/06/2013
  • Lavspændingsdirektivet (2006/95/EF) gælder for elektrisk materiel med 50-1000 V vekselstrøm og 75-1000 V jævnstrøm.
  • EMC-direktivet (2004/108/EF) – om elektromagnetisk kompatibilitet – vedrører ”elektrisk støj” fra maskiner, apparater og andet materiel.
  • PE-direktivet (97/23/EF) (PE: Pressure Equipment) – om indretning af trykbærende udstyr omfatter beholdere og rørledninger, som udsættes for tryk på mere end 0,5 bars overtryk i forhold til det normale atmosfæriske tryk.
  • ATEX direktivet, som står for ATmosphere EXplosible. (1992/92/EF) og (94/9/EF)
 • Risikovurdering:
  • Beskrivelser og vurdering af de risici som der findes relevant for maskinsikkerhed.
  • Beskrivelse af risikoreducering, hvilke tiltag er medvirkende til at øge maskinsikkerheden.
  • Dokumentere PL Niveau, så elektriske sikkerhedskomponenter kan beregnes af fagfolk på området, så maskinsikkerheden overholdes i.h.t. Maskindirektivet.
 • Overensstemmelseserklæring (A) eller Inkorporeringserklæring (B).
  • Udfyldelse af erklæringer, så de er klar til underskrift af maskinfabrikant.
 • Udarbejdelse af lovpligtig brugsanvisning på dansk/engelsk.
  • Herunder støj angivelse.
  • Typeskilte/mærkningsplade
 • Henvisninger til relevant lovgivning, som indhentes hos de implicerede partner i projektet.
 • Udarbejdelse og samling af det tekniske dossier.
  • Design, 3D Konstruktion og 2D tegninger.
  • Beregninger og loadtest af maskiner og løfteudstyr.
 • Rådgivning ved særlig farlig maskiner i.h.t. Maskindirektivets bilag IV, hvor evt. tredje part skal type godkende og opbevarer det tekniske dossier.

Artikler

 

 
 
 

Cases